سایت وکلای تهران - وکیل پایه یک دادگستری - دفتر وکالت تهران

سایت وکلای تهران - وکیل پایه یک دادگستری - دفتر وکالت تهران

<>【 ☎ 】09191677649【 ☎ 】مشاوره حقوقی【 رایگان 】میباشد <>

نمونه متن تجدیدنظر - ملکی

  • ۵۲۴
نمونه متن تجدیدنظر - ملکی

ریاست محترم و مستشاران معزز و عالیقدر دادگاه تجدید نظر استان تهران

با سلام و تحیات وافر

احتراماً بوکالت از ناحیه موکل آقای ... و بنابر اظهارات و درخواست مشارالیه به استحضار عالی مقامان قضایی بدینوسیله معروض میدارد موکل نسبت به دادنامه شماره ... مورخ ... صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی ... در شماره پرونده ... و کلاسه بایگانی ... که در مورخ ... ابلاغ گردیده است به استناد مفاد بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بالاخص بند ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی ماده مارالذکر معترض و تجدیدنظرخواه بوده و با توجه به شرح مشروحه ذیل الذکر درخواست رسیدگی و نقض دادنامه معترض عنه و صدور رأی منطبق با خواسته موکل مندرج و منعکس در ستون خواسته دادخواست بدوی مصرانه و مجدانه از محضر حضراتعالی و عالیجنابان قضایی استدعا میگردد : 

 

*** ((( با عنایت به صدور دادنامه معترض عنه بر مبنای تفسیر به رأی اظهر من الشمس قاضی محترم شعبه بدوی و مناط اعتبار قرار دادن مبایعه نامه ای عادی و مخدوش و جعلی اعم از امضاء و مفاد مندرجه و نصف و نیمه و دارای پارگی در قسمت توضیحات و بدون امضاء تجدیدنظرخوانده محترم علیرغم درخواست صریح و مبنای اصلی دادخواست بدوی با محوریت موضوعی جعلی بودن مبایعه نامه عادی متنازع فیه و درخواست مکتوب و شفاف و بدون هرگونه ابهام و اجمال جهت ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری مع الأسف به این خواسته وقعی از ناحیه قاضی محترم بدوی نهاده نگردیده و بدلیل عدم توجه آشکار به خواسته منعکس و مندرج در دادخواست بدوی تقدیمی النهایه در کمال ناباوری بنحو غیرعادلانه و غیرمنصفانه و خلاف عرف و رویه قضایی و به دور از انصاف و دادرسی ترافعی و با اجحاف اکمل در حقوق اساسی و شهروندی و حقوق مدنی موکل در تظلم خواهی و مطالبه حقوق قانونی و شرعی موکل، سند عادی متنازع فیه مبنای دادنامه معترض عنه قرار گرفته است و در ما نحن فیه خواسته موکل به هیچ وجه من الوجوه مورد دادرسی قضایی قرار نگرفته فلذا خواهشمند موضوع صدرالبیان مورد مداقه و امعان نظر حضراتعالی با اختصاص وقت ارزشمندتان واقع گردد ))) 

 

*** گردش کار ***

الف – بدواً به استناد دادنامه به شماره ... مورخ ... با شماره پرونده ... و کلاسه بایگانی ... مطروحه در شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی .... که دادگاه محترم به لحاظ ارائه یک برگ مبایعه نامه مخدوش (فقدان فیزیکی ذیل سند عادی / پاره بودن سند عادی در بخش توضیحات / فقدان امضاء تجدیدنظرخوانده محترم) از ناحیه وکیل تجدیدنظرخوانده محترم اصل را بر صحت و لزوم عمومی قرارداد قرار داده است و مقدمه ابطال سند رسمی را ابطال منشاء آن (سند مبایعه نامه عادی متنازع فیه) اعلام فرموده اند فی النتیجه دادخواست مجدد دیگری به شرح دادخواست تقدیمی مطرح رسیدگی ثبت گردید که منتج به صدور دادنامه معترض عنه گردیده است.

*** شرح ماوقع ***

موکل مالک سه دانگ مشاع ازشش دانگ پلاک ثبتی ... فرعی (... اصلاحی) از 1 اصلی واقع در بخش ... تهران به مساحت 325.7 مترمربع (سیصدو بیست وپنج مترمربع وهفتاد دسیمتر مربع) به نشانی تهران فشم زرد بند ... میباشد و عطف به سند وکالت شماره ... مورخ ... تجدیدنظرخوانده محترم بعنوان وکیل موکل جهت انجام امور اداری و صدور سند تک برگ بنام موکل اخذ وکالت مینماید و در مورخ ... ((( سند تک برگ بنام موکل صادر میگردد ))) و تبعاً و متعاقباً وکالتنامه موصوف موضوعیت خود را از دست میدهد و معذلک در کمال تعجب و ناباوری موکل مطلع میگردد تجدیدنظرخوانده محترم با سوء استفاده از وکالتنامه بدون وجود هرگونه مبایعه نامه پلاک ثبتی فوق را بنام خود به استناد سند قطعی غیر منقول شماره ... مورخ ... (سند متنازع فیه) انتقال داده و درحال حاضر مدعی مالکیت ملک موکل میباشد و تصویر مبایعه نامه به همراه ظهرنویسی آن به شماره ... مورخ ... که از ناحیه وکیل محترم تجدیدنظرخوانده در پرونده مارالذکر ارائه گردیده است مورد تأیید موکل ابداً نمی باشد و موکل ضمن ایرادات شکلی به ظاهر سند (که بخش انتهایی سند پاره گردیده و به این جهت که بخش توضیحات می باشد و در مانحن فیه میتوانست بر فرض اصالت حاوی مطالبی مبنی بر ابطال یا انفساخ مبایعه نامه یا توافقات مؤخر و قس علی ذلک باشد فلذا سند ارائه شده کاملاً مخدوش بوده و اصالت ندارد و تبعاً بایستی از عداد دلایل ابرازی خوانده محترم خارج گردد) و موکل اعلان میدارد بدلیل اعتماد به تجدیدنظرخوانده محترم گاهاً جهت برخی امور مبایعه نامه سفید امضائی در اختیار خوانده محترم قرار می داده است و معاملات متعددی صورت میداده که مشروط بوده اند و منتج به فسخ گردیده اند که تمام این مراتب در ذیل اسناد درج میگردید و با اعلام صریح موکل مبنی بر جعل قطعی مندرجات (متون) مبایعه نامه و ظهر آن تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در حوزه جعل و خط شناسی جهت احراز و بررسی اصالت امضاء موکل و تعیین تقدم و تأخر درج یا الصاق مندرجات (متون) مبایعه نامه و ظهر آن نسبت به زمان اندراج امضاء موکل در ذیل سند و زمان درج متون (جعل مفادی) و تعیین تاریخ تنظیم و نگارش متن سند و ظهر سند و امضاء موکل در سند متنازع فیه و الزام تجدیدنظرخوانده محترم به ارائه سند کامل و سالم ادعایی مجدانه و مصرانه استدعا میگردد.

*** فلذا بنابر عناوین معنونه صدرالبیان :

اولاً- حدود وکالت وکیل صرفاً جهت اخذ سند تک برگ بنام موکل بوده و سایر اقدامات خوانده محترم خارج از حدود وکالت می باشد و مورد تأیید موکل نمیباشد و تبعاً غیرنافذ و باطل است.
ثانیاً- صرف نظر از صحت و سقم اقدامات وکیل عدم وجود مبایعه نامه و عدم تبادل هر گونه ثمن فیمابین طرفین قرینه اثباتی مقتضی جهت اثبات صوری بودن بیع ادعایی تجدیدنظرخوانده محترم می باشد.

ثالثاً- وکیل باید در حدود متعارف و با رعایت غبطه و صلاح موکلش اقدام نماید که در ما نحن فیه خوانده محترم مورد وکالت را در قبال ثمن بخس به خود انتقال داده و هیچ رسید کتبی نیز مبنی بر تحویل همین ثمن نیز ارائه نگردیده است.

رابعاً- تجدیدنظرخوانده محترم با سوء استفاده از اعتماد موکل صرف نظر از خروج وکیل از حدود اختیارات اقدام به درج یک ثمن غیر واقعی (نسبت به قیمت واقعی ملک با اختلاف قیمت افحش) بدون رعایت مصلحت موکل در سند قطعی غیرمنقول متنازع نموده است که چنانچه ثمن اصلی ادعایی تجدیدنظرخوانده محترم باشد بیع غرری می باشد و چنانچه بهاء مبنی بر ارزش منطقه ای باشد ارکان تحقق بیع صحیح، معین بودن ثمن معامله می باشد و به لحاظ اینکه در سند انتقال رسمی استنادی ثمن معین نبوده است بیع بطور صحیح واقع نگردیده است.

***  ایرادات وارده به دادنامه معترض عنه  ***

بر خلاف منطوق و مفهوم دادنامه معترض عنه حدود اختیارات اعطایی به تجدیدنظرخوانده محترم طریقیت داشته و نه موضوعیت و درج حق توکیل به غیر و درج عبارت متعارف و ناثواب اعطاء وکالت ضمن عقد خارج لازم (وجود خارجی ندارد) دال بر عقدی در عالم خارج نمیباشد و گذشت بیش از یک دهه رافع و مانع حقوق مدنی موکل در درخواست دادرسی از سیستم محترم قضایی و مراجعه به دادگستری نمیباشد و تنظیم در ظهر مبایعه نامه با وجود ادعای جعل و با عدم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری وجاهت قانونی و شرعی ندارد و جملگی مؤید حقوق حقه مورد درخواست موکل میباشد و دلیل اعطای وکالت جامع موکل به تجدیدنظرخوانده محترم بجهت عدم تفکیک وکالتنامه های محضری به کاری یا جامع در سال صدور به شکل مرسوم امروزی بوده است و سردفتر تنظیم کننده سند نیز حاضر به شهادت این موضوع میباشد که عرف حاکم در آن زمان بدین سان بوده است و قاعده العقود تابعه للقصود دقیقاً نشانگر اراده موکل از وکالت در راستای اخذ سند تک برگ بوده است و نه انتقال مالکیت و نگارش کلمات و اصطلاحات کاملاً حقوقی و عربی ثقیل در وکالتنامه نمیتواند قصد و اراده موکل را تحت شعاع قرار دهد و بررسی تواریخ و سلسله انتقالات دال بر اثبات این موضوع و قرینه عملی (قاعده اقدام) میباشد و 

(((((( پرسش اصلی این است که چرا تجدیدنظرخوانده محترم اگر نسبت به بیع ملک موکل اقدام نموده بود صرف نظر از عدم واریز و پرداخت و وجود هرگونه مستند پرداخت ثمن بدواً اقدام به سند اخذ سند تک برگ بنام موکل مینماید سپس ملک را به خود انتقال داده است ؟؟؟ چرا از همان ابتدا سند تک برگ را بنام خود اخذ ننموده است ؟؟؟ چه دلیل عقلائی برای این اقدام متصور است ؟؟؟ )))

*** معذلک مستنداً به مواد 338 و 339 و 365 و 366 قانون مدنی و مستبط از مواد 667 و 674 قانون مدنی (اقدامات خارج از حد متعارف وکیل در رعایت غبطه و مصلحت موکل) و غیر نافذ بودن چنین انتقالی (فضولی) که مورد تأیید موکل نمی باشد و جعلی بودن مستند منشأ بیع از محضر عالی مقامان قضایی ضمن درخواست پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترض عنه درخواست مصرانه جهت ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت بررسی اصالت مبایعه نامه عادی متنازع فیه (جعل امضاء و جعل مفادی) تقاضای صدور رأی مبنی بر ابطال مبایعه نامه و ظهر سند عادی به شماره ... مورخ ... و ابطال سند قطعی غیر منقول به شماره ... مورخ ... دفتر اسناد رسمی به شماره ... حوزه ثبتی تهران و ابطال سند مالکیت شماره ... مورخ ... صادره از اداره ثبت اسناد و املاک فشم به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل با مشخصات مذکور در ستون خواسته مجدانه مستدعیست.

قبلاً از الطاف حضراتعالی کمال تشکر و امتنان را دارم.

باتجدید مراتب احترام وسپاس – رضا صومی وکیل پایه یک دادگستری

 

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی